Report record 3865

Supplier: Sony Corp.

Customer: Apple Inc.

From date: 2016-01-01

To date: 2016-12-31

Listed supplier address: No. 27, Changjiang Road, New District, Wuxi, Jiangsu, China


Listed supplier adddress geocoding results

ID Longitude Latitude Formatted address
472 120.3377401000000049 31.5579682999999989 Xu Feng Jia Yuan ( Nan Feng Lu ), Binhu, Wuxi Shi, Jiangsu Sheng, China, 214000